Pobočky Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová – Turistické informační centrum

Město Moravská Třebová – Turistické informační centrum

Turistické informace o městě a okolí, zprostředkování průvodcovské služby na objednání předem (čeština, němčina, angličtina), prodej publikací o městě, vyhledávání autobusových a vlakových spojů, prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET, prodej map …

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Město Moravská Třebová – Odbor životního prostředí

Odbor je v oblasti přenesené působnosti orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ...

Odbor životního prostředí

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Odbor výstavby a územního plánování

Zajišťování stavebně právní činnosti města. Výkon funkce obecního stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem. Plní úkoly na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s ...

Odbor výstavby a územního plánování

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí má dvě oddělení, oddělení Občanské informační centrum a oddělení správní. Oddělení Občanské informační centrum – evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, příjem žádostí a výdej hotových ...

Odbor vnitřních věcí

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Odbor sociálních věcí a školství

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků. Koordinuje prevenci kriminality na území města.

Odbor sociálních věcí a školství

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Součástí odboru je oddělení informačních technologií, jehož činnost je nezbytná pro chod celého úřadu i komunikaci mimo úřad. Zajišťuje výpočetní techniku, programové vybavení i metodickou pomoc. Jen tak lze zvládnout požadavky doby – vedle běžných ...

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Odbor investic a správy majetku

Činnost správy majetku spočívá převážně v oblasti samostatné působnosti na úseku nemovitého majetku města. Přijímá žádosti o byty a ubytování, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v těchto věcech, kontroluje správu a údržbu bytového fondu, ...

Město Moravská Třebová – Odbor finanční

Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá ...

Město Moravská Třebová – Odbor dopravy

Vedení registru vozidel a vydávání dat z registru oprávněným osobám, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vykonává funkci dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy a ...

Město Moravská Třebová – Odbor Obecní živnostenský úřad

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, vede živnostenský rejstřík, kontroluje živnostenské podnikání.

Odbor Obecní živnostenský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Městský úřad

Vítá Vás město, ve kterém po celá staletí žili lidé, kteří svoji schopnost, zručnost a um přetvářeli do hodnot, jimž dodnes skládáme svůj obdiv. Díky této dlouhé a bohaté historii nabízí dnes Moravská Třebová široké spektrum příležitostí pro poznání, pro ...

Městský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Moravská Třebová – Městská policie

Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Městská policie

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)